Skoleskyss

Kommunestyret vedtok 1.2.2011 endringer i skoleskyssordningen i Lardal. Vedtaket lyder slik:
  1. Dagens ordning med fri skoleskyss endres fra skoleåret 2011/2012. Endringen medfører at den generelle ordningen med kollektiv transport for alle skolebarn uavhengig av avstand til skolen opphører.
  2. Det etableres en praksis i tråd med de rettighetene som er definert i opplæringsloven hvor rett til fri skoleskyss avhenger av avstand til skolen – 2000 meter for første årstrinn og 4000 meter for 2. – 10. årstrinn.
  3. Foresatte kan på individuell basis søke om fri skoleskyss dersom eleven bor nærmere skolen enn minimumsavstandene på 2 og 4 kilometer når veistrekningen er ”særlig farlig eller vanskelig”.
  4. Det foreslås at behandlingen av søknader om fri skoleskyss gjøres av administrasjonen. Langs noen    veistrekninger, som fylkesvei 40 og 860, kan dette innebære at alle eller de fleste, får skoleskyss.

 

Vedtaket innbærer at de som bor mer enn henholdsvis 2 og 4 kilometer fra skolen slipper å søke fordi de har rett til skoleskyss. Det er kun de som bor nærmere skolen enn dette som må søke fordi de ikke har automatisk rett til skoleskyss. Søknad om fri skoleskyss må gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside (se lenke nedenfor).

Alle søknader behandles av administrasjonen. Det gjøres enkeltvedtak hvor søknaden innvilges eller avslås. Det kan klages på vedtak. Dersom klageren ikke får medhold, sendes klagen til fylkemannen for endelig avgjørelse.

Ordinær søknadsfrist for fri skoleskyss påfølgende skoleår er 1. april. Det kan søkes om fri skoleskyss når som helst, men det må påregnes saksbehandlingstid. Søknader med medisinsk begrunnelse (akutt skade eller sykdom), behandles raskt.

Skjema Søknad om skoleskyss