Vi på Lardal ungdomsskole ønsker å ha en tett oppfølging rundt hver elev. Viktige elementer for å få til dette er at vi ønsker tettest mulige team på hvert trinn. Vi har ca. 10 elever per kontaktlærer, jevnlig skriving av loggbøker og jevnlige veiledningssamtaler. Skolen er rask med å ta kontakt med de foresatte hvis det skjer positive eller negative ting med elevene.

Hvem skjuler seg bak ”de blå boksene”?


Rektor: Kjetil Vik
Rektor har det overordnede ansvaret for alle sider ved skolen. pedagogikk, resultater, at alt arbeid skjer i tråd med lovverket, økonomi, personalledelse, samarbeid med foreldre,  HMS-arbeidet for å nevne noe.

Avdelingsleder: Randi Sundby Holter
Er en del av skolens ledelse. Har spesielt ansvar for vikarer og at skolen er operativ hver dag, timeplanen og innkjøp av lærebøker.

Rådgiver: Even Tore Steinsholt.
Har ansvar for alle saker som har tilknytning til videregående opplæring; yrkesvalg for elevene, søknader, oppfølgingsrutiner mot videregående, holde seg orientert om alle nye tilbud på videregående.

Spes.ped team: Britt Mathisen og Wenche Skau
De har ansvar for alt spes.ped-arbeidet på skolen:  Kartlegging av vansker,  møte med foresatte, utarbeide nye IOP´er kommende skoleår, kontakt med PPT.

Samlingsstyrere: Flere lærere.
Har ansvar for skolens samlinger, holde orden, innkjøp, sikkerhetsrutiner

Elevrådet: Se liste
Hver skole skal ha et Elevråd. Tre elever fra hvert trinn sitter i Elevrådet. De skal kunne uttale seg om alle saker på skolen. De arrangerer juleball, de står for kantinedrift. Elevrådet får hjelp fra en lærer som er elevrådskontakt.. Wenche Skau har dette ansvaret.

FAU/SU/Skolemiljøutvalg:
FAU skal være med på å skape god kontakt mellom foreldrene og skolen. De har dermed en viktig oppgave i skoledriften. Hvert trinn velger tre klassekontakter.
SU er skolens høyeste organ. Der sitter to foresatte, to elever, to lærere, en fra de andre ansatte på skolen og rektor. SU´s oppgave er blant annet å vedta ordninger på skolen, f.eks ordensreglementet. Hvis kommunen vedtar det, kan SU bli et driftstyre for skolen.
Skolemiljøutvalget: Se liste. Det skal spesielt jobbe med miljøspørsmål både fysisk og psykisk miljø. De jobber med den såkalte ”Elevundersøkelsen” hvert år.

Verneombud/plasstillitsvalgt: Mayliss Knotten
Ulike lover gir de ansatte representasjon inn mot arbeidsgiver.

Teamene:
Disse er grunnfjellet i skoledriften. Lærerne møter elevene hver dag. Opplevelsen av ”skole” oppstår i det møtet elevene har med ulike lærere hver dag.
Teamene har ansvar for at elevene lærer mest mulig og at elevene har det bra. De skal likeså jobbe for at elevene skal utvikle seg slik at elevene om noen år, går inn som nyttige borgere i samfunnet.