Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i Lardal. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, eller øvrige tjenester og spesialisttjenester.
Fastlegen har ansvar for elevens helsebehov ved skade og sykdom og oppfølging av dette.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen.
Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Lenke til skolehelsetjeneste og helsestasjon.